ALGEMENE VOORWAARDEN CLIMATEWORKX B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 89702484

 

 

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van ClimateWorkx B.V. De algemene voorwaarden worden bij iedere aanbieding meegezonden en zijn terug te vinden op www.climateworkx.nl. Op eerste verzoek wordt (nogmaals) een kopie van de algemene voorwaarden gratis toegezonden;
 2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door ClimateWorkx niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door ClimateWorkx is bevestigd;
 4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan ClimateWorkx ter kennis heeft gebracht en ClimateWorkx alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN/OFFERTE

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat ClimateWorkx de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd met een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat ClimateWorkx ervan uit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
 2. ClimateWorkx stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. ClimateWorkx bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);
 3. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
 4. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
 5. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest. Voor de inschatting van de benodigde werkuren vooraf bepaalt ClimateWorkx de uren in alle redelijkheid echter zijn bij benadering;
 6. Wijzigingen tijdens de uitvoering door ClimateWorkx in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;
 7. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven:
 8. de plaats en een omschrijving van het werk;
 9. volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
 10. het tijdstip van aanvang van het werk en de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;
 11. of er sprake is van een opdracht op regiebasis dan wel op basis van aannemingssom;
 12. of op het werk een risicoregeling van toepassing zal zijn, en zo ja welke;
 13. of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
 14. Wijzigingen tijdens de uitvoering voor ClimateWorkx in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;
 15. Als de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door ClimateWorkx zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van ClimateWorkx. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Als aan ClimateWorkx naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door ClimateWorkx gedaan verzoek franco aan haar te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is ClimateWorkx gerechtigd een bedrag ad. € 5.000,00 per overtreding in rekening te brengen.

 

Artikel 3. WANNEER IS ER SPRAKE VAN MEERWERK?

 1. Als – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;
 2. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door ClimateWorkx als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon.

 

Artikel 4. PRIJZEN en BETALING (ook WEBSITE)

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die ClimateWorkx in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Als na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is ClimateWorkx gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
 3. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur (50%) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg. Betaling van de eindfactuur dient te geschieden bij aanvang van de werkzaamheden (lees: dag van installatie). Bij uitblijven van de voorschotfactuur (50%) is ClimateWorkx gerechtigd geen aanvang te maken van de overeengekomen werkzaamheden. Mochten andere betalings-condities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 4. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing;
 5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
 6. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is ClimateWorkx alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
 7. Alle door ClimateWorkx gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

 

Artikel 5. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER

 1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is en de aangebrachte label niet is verwijderd (herroepingstermijn). Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij met het modelformulier voor herroeping ClimateWorkx op de hoogte stellen van haar/zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
 3. Het modelformulier is gevoegd aan deze algemene voorwaarden;
 4. Als de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan ClimateWorkx aanbiedt, dan draagt ClimateWorkx zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
 5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
 6. Bedrijven vallen niet onder het herroepingsrecht. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door ClimateWorkx ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten en ook de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door ClimateWorkx ten gevolge van de annulering geleden schade;
 7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen;
 8. De installatie van een klimaat unit (inlc. servicecontract) wordt gezien als maatwerk en valt niet onder het herroepingsrecht;
 9. Annuleren na installeren van een klimaat unit is niet mogelijk. Climate Workx kan de unit, voor de op dat moment geldende kosten, in opdracht verwijderen (en tegen eventueel overeen-gekomen kosten terugnemen);
 10. Indien door de wederpartij 24 uur voor levering van de klimaat unit annuleert, is ClimateWorkx gerechtigd het reeds betaalde voorschot te houden ten gevolgen van de door de annulering geleden schade.

 

Artikel 6. LEVERING en RISICO-OVERGANG

 1. In beginsel streeft ClimateWorkx ernaar om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst diezelfde week te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij ClimateWorkx schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
 2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit ClimateWorkx kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens ClimateWorkx tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij ClimateWorkx niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor als de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

 1. De goederen worden voor verzending door ClimateWorkx gecontroleerd. Wederpartij is eveneens verplicht de geleverde goederen na ontvangst te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Als deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen (en melding), wordt geacht dat de wederpartij geleverde producten van ClimateWorkx in goede staat heeft ontvangen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan ClimateWorkx in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen;
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 7. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. ClimateWorkx zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De wederpartij zorgt ervoor dat ClimateWorkx tijdig kan beschikken over:
 2. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen (bijvoorbeeld ten aanzien van parkeren) en de voor het werk te verschaffen gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke. Als er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de wederpartij deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. ClimateWorkx is op geen enkele wijze aansprakelijk als dat niet, te laat of onjuist door de wederpartij is geschied;
 3. toegang tot het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient goed bereikbaar, droog en stofvrij te zijn. Mocht ClimateWorkx bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door ClimateWorkx gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel. Hieronder valt ook het verplaatsen of opruimen van de bescheiden van derden;
 4. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;
 5. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water, perslucht en andere voor de uitvoering benodigde faciliteiten, waaronder toiletten, schaftmogelijkheden, enzovoort;
 6. tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen;
 7. de door ClimateWorkx benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij.

 

 

 1. Ook dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

– alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

– zij zelf zorg kunnen dragen voor het deponeren/afvoeren van afval zoals (o.a.) verpakkingen en gedemonteerde artikelen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In overleg zorgt ClimateWorkx voor het deponeren/afvoeren van het afval, welke kosten in rekening worden gebracht;

 1. ClimateWorkx is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij ClimateWorkx;
 2. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ClimateWorkx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ClimateWorkx worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ClimateWorkx zijn verstrekt, heeft ClimateWorkx het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;
 3. Een klimaat unit is niet geruisloos. ClimateWorkx adviseert in plaatsing op de juiste locatie. Mocht de wederpartij desondanks de unit op een andere plaats gemonteerd willen zien, dan is dit geheel voor eigen rekening en risico van de wederpartij;
 4. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ClimateWorkx de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
 5. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door ClimateWorkx als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.

 

Artikel 8. HET VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door ClimateWorkx aan wederpartij op grond van enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of diensten en/of verrichte werkzaamheden, en ook ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten. Alle door ClimateWorkx geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van ClimateWorkx totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht ClimateWorkx zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade en ook tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;
 5. Voor het geval dat ClimateWorkx haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ClimateWorkx of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ClimateWorkx zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;
 6. Wederpartij is bevoegd, als en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van ClimateWorkx te leveren. Hij is eveneens verplicht ClimateWorkx op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan ClimateWorkx om dit pandrecht tot stand te brengen;
 7. ClimateWorkx behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde rapportages voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat ClimateWorkx ter zake rechthebbende is.

 

Artikel 9. NADERE BEPALINGEN OVER ONDERHOUD EN

SERVICE AAN INSTALLATIES

 1. Onderhoudscontract: de overeenkomst die ClimateWorkx verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractperiode;
 2. Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle in overeenstemming met de bestaande voorschriften, zoals het controleren van de installatie op goede werking, op lekdichtheid, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zonnodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installaties. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder normale werktijd;
 3. Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken. Deze werkzaamheden vallen buiten het onderhoudscontract.

 

Artikel 10. UITSLUITINGEN ONDERHOUDSCONTRACT

Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden i.v.m.:

 1. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd;
 2. onvoldoende reiniging, waardoor verstopping door vuil kan ontstaan waardoor installatie niet meer functioneert;
 3. een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
 4. een abnormale fysieke of elektrische belasting;
 5. wijzigen of verplaatsen van de installatie en/of het uitvoeren van het onderhoud door derden;
 6. invoering van nieuwe wettelijke maatregelen van overheidswege;
 7. slijtage ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf;
 8. redelijkerwijs onmogelijkheid van herstel van de installatie of bij onvoldoende capaciteit voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.

 

Artikel 11. GARANTIE/RECLAME

 1. Voor alle door ClimateWorkx geleverde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant;
 2. ClimateWorkx garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij volgens de overeengekomen specificaties zijn;
 3. Met inachtneming van wat elders in deze voorwaarden is bepaald, staat ClimateWorkx in voor de deugdelijkheid en ook de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 12 maanden na oplevering. Op reparatie – en/of herstelwerkzaamheden aan een locatie welke in oorsprong niet is uitgevoerd door ClimateWorkx, wordt geen garantie verleend;
 4. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen over het gebruik niet in acht worden genomen;
 5. Reclame is niet mogelijk als:

– het opgeleverde werk één of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud zoals gebrekkige ventilatie of oude daken) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van ClimateWorkx;

– wanneer er sprake is van onvoldoende ventilatie;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen tegenover ClimateWorkx (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van ClimateWorkx (door derden) reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

 1. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen acht (8) dagen schriftelijk reclameert, en zijn reclame door ClimateWorkx gegrond wordt bevonden, zal ClimateWorkx naar keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen. Na het verstrijken van deze termijn van 8 dagen worden reclames niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij ClimateWorkx onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 2. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
 3. Als buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 12. OPNEMING EN GOEDKEURING

 1. Opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van ClimateWorkx en strekt ertoe, te constateren of ClimateWorkx aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door wederpartij aan ClimateWorkx binnen vijf dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij het opleveringscertificaat (werkbon) te ondertekenen;
 3. Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;
 4. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

 

 

 

Artikel 13. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

 1. ClimateWorkx is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), als:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement is aangevraagd;

– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden;

– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

 1. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van ClimateWorkx passende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

 1. ClimateWorkx is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen schade ten gevolge van vertraagde oplevering, gederfde winst of andere schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) tegenover wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 11 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ClimateWorkx of leidinggevende ondergeschikten;
 2. De aansprakelijkheid van ClimateWorkx voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ClimateWorkx in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 3. Wederpartij dient ClimateWorkx altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

 1. ClimateWorkx is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 2. De wederpartij vrijwaart ClimateWorkx tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen;
 3. ClimateWorkx is niet aansprakelijk voor:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– onjuistheden in de door de wederpartij verlangde constructies en werkwijzen;

– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld;

– het niet dan wel niet tijdig aan ClimateWorkx kenbaar maken van kabels, leidingen en draden.

Artikel 15. OVERMACHT

 1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van ClimateWorkx, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van ClimateWorkx kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door ClimateWorkx ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
 2. Overmacht geeft ClimateWorkx het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het al uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

 

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. ClimateWorkx bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik gemaakt van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. ClimateWorkx verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die ClimateWorkx wettelijk verplicht is te bewaren. ClimateWorkx is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door ClimateWorkx wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. ClimateWorkx is de producent van de databank en heeft daarom het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor:

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van ClimateWorkx. ClimateWorkx mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken als en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

 1. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Als één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van ClimateWorkx is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens ClimateWorkx moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van ClimateWorkx is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en ClimateWorkx gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 4. Deze algemene voorwaarden zijn in maart 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 1. Aan:

ClimateWorkx B.V.

Duizeldonksestraat 2E

5705 CA Helmond

info@climateworkx.nl

 

 1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst over de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] *

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] *

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst] *,

herroept/herroepen*

 1. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 2. [Naam wederpartijen(en)]
 3. [Adres wederpartij(en)]
 4. [Handtekening wederpartij(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Winkelwagen
Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top